www.som360.org/ca

Identificar l'assetjament sexual

Inclou conductes verbals, no verbals i físiques
SOM Salud Mental 360
Redacció
SOM Salud Mental 360
Acoso sexual

L'assetjament sexual el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic (encara que no s'hagi produït de manera reiterada o sistemàtica, en el supòsit que les conductes siguin tipificades com a greus o molt greus), no consentit, d'índole sexual, que tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest o que produeixi aquest efecte. Es tracta d'un comportament no desitjat o no volgut per la persona que el rep.

Les conductes de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals inclouen un ventall de comportaments molt ampli i abasten des d'accions aparentment innòcues, o que són una vulneració de la privacitat, fins a accions que són manifestament greus i constitueixen per si mateixes delicte penal:

Conductes verbals

 • Difondre rumors, preguntar o explicar sobre la vida sexual i les preferències sexuals d'una persona.
 • Fer comentaris o bromes sexuals obscenes.
 • Fer comentaris grollers sobre el cos o l'aparença física.
 • Oferir o pressionar per concretar cites compromeses o participar en activitats lúdiques no desitjades.
 • Realitzar demandes de favors sexuals.

Conductes no verbals

 • Mirades lascives al cos.
 • Gestos obscens.
 • Ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges de contingut sexualment explícit.
 • Correus electrònics, cartes, notes o missatges de contingut sexual de caràcter ofensiu enviat per qualsevol mitjà, inclosos els digitals.
 • Gravació, difusió o publicació d'informació, vídeos i imatges relacionats amb la vida sexual de les persones a través de mitjans digitals.

Conductes físiques

 • Apropament físic excessiu.
 • Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona de forma innecessària.
 • El contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, massatges no desitjats).
 • Tocar intencionadament o «accidentalment» les parts sexuals del cos.

L'assetjament sexual per raó de sexe

En aquest cas a les característiques abans descrites relacionades amb tractar-se d' un comportament no desitjat i sobre el tipus de conductes que inclou, cal sumar-hi les següents característiques:

El comportament d'abús sexual es relaciona amb el sexe d'una persona

Entre les situacions que es poden considerar com a assetjament per raó de sexe podem distingir les que atempten contra la dignitat:

 • Una treballadora només pel fet de ser dona.
 • Una treballadora per estar embarassada o per la seva maternitat.
 • Una persona treballadora per motiu del seu gènere (perquè no exerceix el rol que culturalment s'ha atribuït al seu sexe) o en l'exercici d'algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal i laboral.

Te com a objectiu o produeix l’efecte d'atemptar contra la dignitat o de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

A diferència de l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe exigeix sempre una pauta de repetició i acumulació sistemàtica de conductes ofensives.

A tall d'exemple, i sense excloure ni limitar, es consideren comportaments susceptibles de ser assetjament per raó de sexe, entre d'altres:

 • Actituds condescendents o paternalistes.
 • Insults basats en el sexe o l'orientació sexual de la persona treballadora.
 • Conductes discriminatòries per raó de sexe.
 • Formes ofensives de dirigir-se a la persona
 • Ridiculitzar, menysprear les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d'una persona per raó del seu sexe.
 • Utilitzar humor sexista.
 • Ignorar aportacions, comentaris o accions, per raó de sexe.
 • Realitzar assetjament ambiental per raó de sexe

Aquesta classe d'assetjament també inclou actituds o comportaments realitzats sobre raons o circumstàncies que tinguin a veure amb el sexe, com el que es produeix per motiu de l'embaràs o la maternitat de les dones en relació amb l'exercici d'algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Sense perjudici que en ocasions aquestes conductes també puguin afectar homes que exerceixen els seus drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. L'assetjament s'inicia normalment quan la treballadora comunica que està embarassada o quan s'incorpora de nou al treball després de la baixa maternal.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 2 de octubre de 2023
Darrera modificació 2 de octubre de 2023