L’impacte de la vulnerabilitat en la salut mental

La desigualtat social, ja existent abans de la pandèmia, s’ha agreujat a causa d’aquesta. Ni la societat ni les polítiques públiques no poden deixar ningú enrere.
Diana Casellas
Diana Casellas Paulí
Responsable de l'àmbit de sensibilització i educació
Solidaridad San Juan de Dios
Teresa Bermúdez
Teresa Bermúdez Sánchez
Responsable Programa Habitatge Compartit
Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’emergència sanitària i social que ha posat a prova dimensions de la nostra vida com la salut general i la salut mental. També és cert, però, que ens ha afectat de manera desigual segons el punt de partida. Aquests darrers mesos, diferents estudis han mostrat que el contagi i la malaltia s’han produït més sovint en la població dels barris i dels nivells socioeconòmics més desfavorits, de manera que podem predir un augment de la desigualtat ja existent. (AQuAS, 2020).

Espanya, segons la carta signada per diversos investigadors espanyols i publicada a The Lancet (García-Basteiro et al., 2020), ha estat un país molt afectat per la COVID-19. Tal com ho expressa la carta, «aquests problemes s’han vist agreujats pels efectes d’una dècada d’austeritat» en el sistema de salut, però també per uns serveis socials debilitats a causa de les múltiples retallades, als quals es recorre injustament per resoldre uns problemes que són estructurals.

Aquesta crisi sanitària, econòmica i social està deixant de banda moltes persones vulnerables que ja eren víctimes de crisis anteriors, mentre que d’altres han perdut la feina o l’habitatge o es troben en condicions de fragilitat extrema.

Per aquest motiu, necessitem una estratègia de resposta basada en un enfocament de drets humans: dret a la salut, dret a condicions de feina segures i dignes, dret a un habitatge adequat, dret a l’alimentació… que garanteixi unes condicions de vida dignes a totes les persones.

Aquesta crisi servirà per canviar el model social vigent? Durant aquests mesos hem vist manca de coordinació entre les administracions i una presa de decisions tardana. Tampoc no s’ha tingut en compte els professionals de l’atenció directa del sector social i sanitari en les mesures adoptades per combatre la pandèmia.

Tanmateix, també hem estat testimonis d’exemples de solidaritat quotidiana que han permès pal·liar algunes conseqüències immediates de la pandèmia. I ens podem preguntar: la solidaritat serà només una resposta a l’emergència o serà més aviat una actitud que ens acompanyarà cada dia i que actuarà com a motor de canvi social, de transformació cap a una societat més justa?

Si al començament dèiem que la crisi afecta la salut mental, també és cert que la solidaritat i l'altruisme són factors de protecció de la nostra pròpia salut mental.

Ens trobem davant l’oportunitat com a societat de restablir xarxes ciutadanes que enforteixin els nostres barris, alhora que ens empoderin per reclamar els drets vulnerats.

Ara bé, els problemes estructurals no es poden resoldre des de l’emergència ni únicament des de la societat civil. Necessitem unes polítiques públiques amb mirada de drets, amb estratègies efectives a llarg termini i dotades de pressupostos per combatre la pobresa, el sensellarisme i l’exclusió social. Necessitem canvis legislatius, per exemple en la llei d’estrangeria que condemna milers de persones a la pobresa, i que es reconeguin com a drets subjectius el dret a la salut i el dret a l’habitatge.

En conclusió, mentre les crisis no s’afrontin amb polítiques públiques basades en drets humans sinó amb més retallades socials i econòmiques i vulneracions de drets, la societat continuarà emmalaltint; perquè una part de la ciutadania en quedarà greument afectada i això farà augmentar la pobresa i la desigualtat. Una societat que es defineix com a garant de drets no es pot permetre deixar ningú enrere.

Temes
Estigma
Col·lectius
Ciutadania
Voluntariat
Persona en risc d'exclusió social
Diana Casellas

Diana Casellas Paulí

Responsable de l'àmbit de sensibilització i educació
Solidaridad San Juan de Dios
Teresa Bermúdez

Teresa Bermúdez Sánchez

Responsable Programa Habitatge Compartit
Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona
Bibliografía
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (18/05/2020). Desigualtats socioeconòmiques en el nombre de casos i la mortalitat per COVID-19 a Catalunya. https://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2020/desigualtats_socioeconomiques_covid19_aquas2020.pdf
García-Basteiro, A. , Legido-Quigley, H. & on behalf of the 20 signatories (2020). Evaluation of the COVID-19 response in Spain: principles and requirements. The Lancet https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30208-5/fulltext#back-bib3

La solidaritat quotidiana ha estat potser l’única cosa positiva sorgida durant aquesta crisi. Serem capaços de consolidar-la com un veritable canvi social? La societat civil ha respost amb l’ajuda entre iguals i amb l'altruisme en els pitjors moments, però necessitem noves polítiques públiques que siguin inclusives i protegeixin els més vulnerables.

Publicació
05 de octubre de 2020
Darrera modificació
05 de octubre de 2020

Destaquem

Joan Alvaros
Entrevista

«És fonamental que la salut mental s’introdueixi en espais no sanitaris»

migracion
Blog

El desafiament de la salut mental en persones migrants

El desafiament de la salut mental en persones migrants
Article

Desmuntem 12 mites sobre la salut mental

Hi ha nombrosos mites i falses creences que s’han perpetuat al llarg del temps i que dificulten l’acceptació dels problemes de salut mental. Desmuntar-los contribueix a lluitar contra l’estigma.
especial salud mental

La salut mental, una exigència global

ayuda
Article

COVID-19: la crisi social que tot just comença

800.000 persones han requerit ajuda de les entitats socials durant el 2020 a causa de la pandèmia
Article

Responen les estratègies actuals de millora de la salut mental a les necessitats de les persones i la comunitat?

Si volem que les polítiques estratègiques connectin amb les necessitats de les persones i la comunitat no n’hi ha prou definint-les.
incertidumbre
Article

Preguntes davant la incertesa

hablar
Article

Parlar del suïcidi

estrategias salud mental
Article

Exemples de plans i accions de prevenció en l’àmbit local

Les ciutats i els seus agents són protagonistes indispensables en qualsevol estratègia de prevenció del suïcidi
El suicidio está rodeado de mitos y ideas preconcebidas que no ayudan a explicar su porqué
Article

Mites i falses creences sobre el suïcidi

«El suïcida es vol morir» o «parlar del suïcidi pot incitar algú a cometre’l» són algunes de les falses creences que envolten l’acte suïcida.