www.som360.org/ca
Totes les respostes

Què podem fer per prevenir el consum de cànnabis al centre escolar?

Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona

L'àmbit escolar és un marc idoni per implementar estratègies de prevenció en ser un dels llocs clau per al desenvolupament d'habilitats i competències personals.

L´escola és un gran aliat de la prevenció de les drogodependències. En aquest sentit, molts centres estan implementant protocols de detecció i actuació de casos de consum de drogues. Aquests protocols faciliten la detecció de comportaments de risc i situacions relacionades amb les drogues, creant circuits d'actuació estandarditzats de coordinació, comunicació, acció i derivació conjunta entre els diferents agents i serveis implicats i oferir pautes d'actuació i recursos didàctics al professorat ia les famílies.

L'escola és un marc propici per aplicar programes de prevenció:

  • Permet accedir a un gran nombre de joves en fase del procés de maduració en què la intervenció de la persona adulta té una gran incidència.
  • L'obligatorietat de l'escolarització fins als 16 anys implica que han de passar totes les persones durant el període més important de la formació de la personalitat.
  • És un espai ideal per detectar possibles factors de risc i situacions de vulnerabilitat.
  • El professorat, com a agents preventius per la proximitat amb l'alumnat, i la seva funció educativa poden establir vincles afectius positius transmetent valors com el respecte, la igualtat i la solidaritat.

Hi ha evidències que els programes de prevenció universal a l'àmbit escolar, basats en la promoció d'habilitats personals i socials dels adolescents obté resultats positius si compten amb la implicació del professorat, si s'utilitzen activitats interactives que fomentin la responsabilitat, l'autonomia, la presa de decisions i les conseqüències del seu ús i abús.

Aquestes intervencions han de ser continuades en el temps, més que no pas accions puntuals i reactives. L'equip docent ha de disposar de formació, materials i recursos.

Hi ha d'haver vasos comunicants amb la prevenció familiar per generar un model de prevenció unitari i coherent.

Factors de protecció a l'àmbit escolar:

  • Vincles positius amb el professorat i lescola.
  • Normes i regles de conducta clares.
  • Participació dalumnat en tasques i activitats de lescola.
  • Motivació i reforç de l'alumnat en la cultura de l'esforç.
  • Relació i seguiment escolar de la família.

A l'última Enquesta ESTUDES 2021 els estudiants van considerar que de les mesures que es podrien implementar per pal·liar la problemàtica de les drogues, el més efectiu seria l'educació en l'àmbit escolar.

Estàs veient:
Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona