www.som360.org/ca
Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Totes les persones amb TEA tenen problemes d'atenció?

S'estima que entre el 30 i el 37% de les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme tenen un trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), encara que els estudis de prevalença mostren dades molt variables en relació als problemes d'atenció en les persones amb TEA. 

Quan una persona amb TEA presenta també TDAH, sol observar-se una elevada inatenció, dificultats en la memòria de treball i alteracions en les funcions executives i en la capacitat d'autocontrol. És important tenir en compte que aquests símptomes poden ser diferents als de les persones que només tenen TDAH. Per exemple, quan una persona amb TEA té també TDAH, podria tenir preservada l'atenció cap a tasques o detalls que la motiven especialment o que estan relacionats amb els seus interessos restringits.