www.som360.org/ca
Psicosi

Quins són els factors de risc i de protecció de la psicosi en infants i adolescents?

Els factors de risc per a la psicosi solen coincidir amb els factors de risc per a desenvolupar qualsevol trastorn mental, ja que no són gaire específics. Tot i així, n’hi ha alguns que es poden relacionar amb aquest trastorn: 

  • Els antecedents familiars de trastorn psicòtic incrementen el risc de tenir-ne, en funció del grau de parentesc del familiar afectat. 
  • Alguns signes i símptomes de salut mental que s’observen freqüentment a la primera infantesa poden acabar desenvolupament un trastorn psicòtic, com ara les alteracions neuropsicològiques (en la  memòria, atenció, concentració, etc.), les alteracions en la cognició social (capacitat per pensar en els estats mentals propis i aliens); i les dificultats en la regulació emocional. Alguns d’ells també poden ser símptomes psicòtics atenuats (el que es coneix com un estat mental d’alt risc per a la psicosi).
  • El consum de tòxics
  • Haver estat víctima d’experiències traumàtiques a la infantesa. 
  • Els factors com l’estrès ambiental (condicions de vida estressants).

No obstant, totes aquestes variables interaccionen amb factors de risc biològics (neurobiològics poc específics) en l'inici del trastorn, i, per tant, cap d’aquests factors per si sols causa un trastorn psicòtic en una persona que no tingui aquesta vulnerabilitat biològica.