www.som360.org/ca
Blog

Prevenció familiar, escolar i comunitària en l'ús de les pantalles

Mesures per reduir el risc i augmentar la protecció
Maribel Serra

Maribel Serra Candell

Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona
Alejandro Almansa

Alejandro Almansa

Educador
Educació per a l'Acció Crítica (EdPAC)
Pantallas en el aula

Entenem per prevenció el conjunt organitzat d’estratègies per anticipar-se a l’aparició de conductes susceptibles de generar addicció. Aquestes intervencions tenen per objectiu reduir els factors de risc i augmentar els factors de protecció davant d'aquestes conductes.

Aquest objectiu s'aconsegueix mitjançant l'aplicació de diferents estratègies, implementades en diferents àmbits i en tres nivells en funció de la població destinatària a la qual van dirigides: 

 • Prevenció universal: dirigida a tota la població. És la prevenció més general.
 • Prevenció selectiva: dirigida a població de risc.
 • Prevenció indicada: orientada a la població que ja presenta el problema. 

Prevenció familiar

La família (o els referents adults, tutors o l'entorn amb què es conviu ) és un element clau en l'educació digital dels infants i adolescents. Educar és acompanyar, conduir, dirigir, protegir… El seu paper en aquest nou context és fonamental per acompanyar-los en el viatge digital. Tot un repte que, tanmateix, comporta temps i dedicació. 

PARENTALITAT DIGITAL POSITIVA

Partim dels valors de la parentalitat positiva que, segons la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, és «el comportament de pares i mares fonamentat en l'interès del menor, que cuida, desenvolupa les seves capacitats, no és violent i ofereix reconeixement i orientació, que inclou l'establiment de límits que permeten el ple desenvolupament de l’infant». Els pares tenen la responsabilitat fonamental d'educar els seus fills i filles, de facilitar-los el desenvolupament i vetllar pel seu interès, per tant, el benestar i el desenvolupament de l’infant han de ser prioritaris.

A partir d'aquestes premisses, és recomanable:

 • Donar exemple. Els infants aprenen per imitació, per tant, és important ser coherents entre allò que fem i allò que diem. Deia Albert Einstein que «Donar exemple no és la principal manera d'influir en els altres, és l'única». La família ha de ser un exemple d'ús responsable de les tecnologies.
 • Establir normes i límits, coherents i ajustats a la seva edat. Limitar el temps, l’ús de les pantalles i el lloc on es dur a terme l’activitat. Com?:
  - Fomentant moments de desconnexió: no utilitzar els dispositius electrònics durant els àpats (aprofitar aquests espais per conversar), ni tampoc abans d'anar a dormir, ja que estimulen l'activitat mental i dificulten el son.
  - Prioritzant els llocs comuns de la casa per a l'ús dels dispositius i intentar compartir-los.  
  - Racionalitzant el temps d'ús, prioritzant les responsabilitats i obligacions diàries: acadèmiques, domèstiques, etc.
 • Promoure una comunicació positiva. És fonamental establir una bona comunicació amb els fills i les filles, que ens expliquin les seves «coses». Però aquesta comunicació ha de ser bidireccional i recíproca. Hem d'escoltar-los amb interès, tenint en compte i respectant les seves opinions.
 • Fomentar el pensament crític. Ensenyar a contrastar la informació i identificar-ne les fonts. No tot el que es publica a Internet és cert. 
 • Practicar la Netiqueta (normes de conducta socialment acceptades a Internet)Fomentar aspectes com l'empatia i el respecte. L'ús de les xarxes socials s'ha de regir per les mateixes normes de comportament i respecte que la comunicació presencial.
 • Compartir activitats de lleure i temps lliure en família: esportives, culturals… Confeccionar un llistat d'activitats i interessos comuns i generar espais de trobada per compartir-los en família. 
 • Ensenyar a protegir les dades personals i la intimitat, entendre la importància de la reputació digital. Sovint molts pares practiquen el  sharenting (la sobreexposició dels fills i filles a les xarxes socials, és a dir, un ús excessiu de documentar i informar de manera constant l'evolució dels fills). És recomenable eliminar aquestes imatges de les xarxes socials.
Chicos y chicas con los móviles

El paper de la família en l’ús de pantalles

INTERVENCIONS

 • Tallers per a famílies per promoure l'ús saludable de les tecnologies als fills i filles. Posar èmfasis en el grup de famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys.
 • Tallers de participació de famílies per reflexionar de manera conjunta sobre l'ús de les tecnologies.
 • Creació d'espais en webs acreditades amb informació específica i servei de consulta.
 • Elaboració i difusió de materials informatius i preventius.

PROMOURE UNA BONA EDUCACIÓ EMOCIONAL

Les emocions són reaccions subjectives a l’entorn. És important ensenyar a expressar, processar, regular i canalitzar adequadament les emocions, un procés continu al llarg del seu desenvolupament evolutiu. Tota la família ha d’aprendre a expressar els seus sentiments i ser congruents amb el sentir i la manera d'actuar.

 • Empatitzar: posar-se al lloc de l’infant o adolescent, intentar comprendre el seu punt de vista, encara que no es comparteixi.
 • Reforçar la seva autoestima: creant expectatives positives i confiança, i animant-los a aconseguir els seus objectius, posant en valor l'esforç i la constància.
 • Ensenyar formes d'expressió positives: a través de la comunicació assertiva, respectant els seus drets sense faltar als dels altres.
 • Dedicar temps creant vincles afectius: Expressar els nostres sentiments i el nostre afecte. Cap persona no és mai gran per dir-li que l’estimem.

La família és el principal entorn d'aprenentatge que, juntament amb la escola, constitueix un àmbit essencial per a l'actuació preventiva.

Prevenció escolar

Si bé la família és el principal agent involucrat en l'educació dels seus fills i filles, l'escola i l'institut juguen un paper primordial com a espais d'aprenentatge i socialització. Per tant, són espais molt apropiats per treballar la prevenció. Podem donar per fet que com més gran d’edat sigui l'alumnat, hi haurà més presència de pantalles, més comptes propis en xarxes socials, més dispositius propis i més accés a Internet. A més, l'entorn escolar ens permet treballar tant la prevenció universal com la selectiva, afegint un nivell més d’aprofundiment en la tasca preventiva.

Un dels reptes que hi pot haver és la convivència que hi ha a molts centres amb l'ús d'unes pantalles (ordinadors, projectors, tauletes, televisors, xarxes socials pròpies dels centres escolars, etc.), alhora que es prohibeix l'ús d'unes altres (telèfon mòbil o consoles portàtils). 

Un altre dels reptes consisteix en els missatges ambivalents que hi poden haver a la família, així que la prevenció escolar hauria de contemplar treballar també amb els referents adults d'aquests nois i noies per dur a terme una proposta d'intervenció completa.

INTERVENCIONS

 • Tallers per promoure el pensament crític sobre les pantalles entre l'alumnat.
 • Tallers per treballar aspectes emocionals sobre l'ús de les pantalles entre l'alumnat.
 • Tallers per a les persones adultes referents per promoure el pensament crític sobre les pantalles.
Comic Una Mas

Còmics per prevenir les addiccions comportamentals

Prevenció comunitària

L'experiència preventiva ens demostra la necessitat d'actuar des dels diferents àmbits que integren la comunitat i no dur a terme iniciatives aïllades, sinó integrades en una proposta unitària i àmplia, mitjançant la participació activa, la implicació i la corresponsabilitat de diferents agents socials, sumant esforços, establint una comunicació horitzontal i compartint objectius comuns i la definició d'estratègies preventives. 

 • Educadors i educadores d'esport i temps lliure. Són un referent per al jovent, tenen un paper clau com a formadors i poden detectar situacions de risc i ús problemàtic.
 • Mitjans de comunicació. La informació i les notícies que transmeten i el seu tractament tenen un impacte sobre la ciutadania que cal aprofitar per difondre bones pràctiques, recomanacions, recursos, etc. 
 • Professionals d'atenció primària i de la salut. Com a promotors de la salut, poden exercir una tasca de transmissió d’hàbits saludables i diagnòstic precoç.

Hem de normalitzar i integrar la prevenció en els diferents àmbits de la comunitat amb una perspectiva integral i transversal.

INTERVENCIONS

 • Activitats preventives entre iguals. 
 • Campanyes d'informació i sensibilització i ús dels mitjans de comunicació per tractar temes de salut i tecnologies.
 • Promoció de la formació tècnica en prevenció i detecció d'ús problemàtic de pantalles en l'adolescència dirigit a agents socials.
 • Elaboració de protocols d'actuació i derivació en l'ús problemàtic de les pantalles en adolescents i persones joves.
 • Elaboració de documents tècnics i guies metodològiques sobre la prevenció i intervenció de l'ús i abús de les tecnologies.

També hem de parlar de la prevenció ambiental o estructural, que s'ha demostrat summament eficaç, però les estratègies de la qual sovint resulten impopulars entre el jovent i en diferents col·lectius. Es tracta de modificar l'entorn cultural, social i físic que propiciï conductes susceptibles de generar addicció.

He après alguna cosa amb aquest contingut