www.som360.org/ca

Formació QualityRights: Planificació de la recuperació centrada en la persona per a la salut mental i benestar

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

La planificació de la recuperació centrada en la persona per a la salut mental i el benestar de QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut guia les persones en el procés d’elaborar un pla de recuperació. L’eina s’ha dissenyat perquè les persones puguin fer-la servir tant soles com en col·laboració amb altra gent. Per exemple, pot utilitzar-se com a marc per al diàleg i el debat entre usuaris i professionals dels serveis o altres acompanyants. L’eina d’autoajuda comença exposant què és la recuperació i quin significat té en la vida de les persones. A continuació, convida les persones a fer l’exercici d’identificar els seus somnis i objectius, les ensenya a crear un pla de benestar i a planificar per endavant com cal actuar durant èpoques difícils o crisis en el recorregut cap a la recuperació. Tot aquell que utilitzi aquesta eina d’autoajuda farà un seguit d’exercicis d’autoreflexió que l’encoratjaran a entendre’s a si mateix i a aprofitar l’ajuda de la seva xarxa de suport.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023