www.som360.org/ca

Formació QualityRights: La capacitat jurídica i el dret a decidir

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

Aquest mòdul se centra en el dret a la capacitat jurídica. Aquest dret, recollit en la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, significa que les persones amb discapacitat tenen el mateix dret que qualsevol altra persona a prendre les seves pròpies decisions. La Convenció també estableix que els estats part han de proporcionar a les persones amb discapacitat el suport que necessitin per exercir el seu dret a la capacitat jurídica.

A la societat, hi ha molta gent que pensa que les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva no són capaces de prendre les seves pròpies decisions sobre cap de les qüestions que els afecten. La Convenció, tal com es reflecteix en aquest mòdul de formació, deixa ben clar que, atès que totes les persones tenen els mateixos drets, la societat és la que els ha de permetre exercir aquests drets, en lloc de no tenir-les en compte basant-se en prejudicis obsolets.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023