www.som360.org/ca
Ingrés

Quina documentació és necessària per demanar un ingrés involuntari?

Si es té un informe mèdic millor, per anar guiats a l’hora de l’entrevista. Si no, si es coneix el diagnòstic de la persona, encara que no es tingui l’informe mèdic, cal fer-lo constar a la petició, o, com a mínim, la simptomatologia i les causes que motiven que es demani l’ingrés involuntari.

Legalment, no cal cap altra documentació, però es pot aportar tot el que ajudi a clarificar la necessitat de la mesura que se sol·licita: actuacions judicials i policials, informes de lesions, testimonis, etc.