Preguntes i respostes

Sexualitat

Com afrontem la sexualitat amb el nostre fill o la nostra filla amb autisme?

És possible que aquest no sigui un tema fàcil d'afrontar amb un fill o una filla, independentment de si té trastorn de l'espectre de l'autisme. Tot i així, és molt important tractar-lo amb naturalitat. Si es tracta d'una persona amb TEA, a més de la naturalitat, és important que les explicacions siguin clares, coherents i explícites, sense metàfores, i establint amb molta precisió tant els límits socials com els interposats per les altres persones.

Si cal, també es pot contactar amb professionals de la salut que puguin dotar d'eines a la família per abordar aquest tema.

Educatiu

Com pot el professorat ajudar els alumnes amb TEA?

És important que el docent s’adapti a les característiques de l’alumne, però també el context, l’aula i l’assignatura. 

Hi ha estratègies que són útils a l’aula per ajudar els alumnes amb TEA:

  • Asseure l’alumne o alumna a prop del docent.
  • Facilitar-li un lloc de treball que sigui agradable, sense distraccions, amb suficient espai per a treballar.
  • Posar-li un company o companya que l’ajudi amb la comunicació, que sigui un suport.
  • Fer servir materials de suport visual amb imatges o dibuixos que ajudin a entendre el que el professor està explicant. Fins i tot podem anar més enllà i adaptar aquestes imatges o explicacions segons els interessos del nen per captar la seva atenció. Per exemple, si sabem que al nen li agraden els trens o els dinosaures, podem convertir-los en els protagonistes dels nostres exemples a classe (en lloc de dir, un cotxe va a 40km per hora, podem dir que un dinosaure va a 40km per hora).

Cal dir que la majoria de les estratègies que es fan servir amb alumnes amb autisme serveixen i ajuden la resta de l’alumnat, perquè faciliten la comunicació. Al final, és una bona inversió fer aquestes adaptacions perquè se’n beneficia tot el grup.

També hi ha cursos de formació sobre comunicació específics per atendre persones amb TEA:

  • Educatio és una entitat que ofereix cursos de bona qualitat per a docents, familiars, terapeutes, etc.
  • PECS Spain ofereix formacions en comunicació i sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC).
  • Mètode TEACCH com a eina de suport per a la vida (des de l’edat primerenca fins a l’etapa adulta).
Com viure amb…

Una persona amb trastorn de l'espectre de l'autisme pot aprendre?

Cada cas és únic. Per això és important fer una valoració de les capacitats, habilitats i dificultats de cada infant. Però sí, una persona amb TEA pot aprendre, cadascuna amb el seu nivell i amb els suports que necessiti.

Cal tenir en compte que les habilitats cognitives repercuteixen en la capacitat d'aprenentatge, i haurem d'utilitzar estratègies específiques i individualitzades per afavorir-lo. Els materials i estímuls visuals poden ser de gran ajuda per a ells.

Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

Què és el trastorn de l'espectre de l'autisme?

El trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que implica alteracions en la comunicació i en la interacció social, a més de la presència de patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos específics i dificultats de regulació sensorial.

Les persones amb TEA presenten diversos nivells de funcionalitat en relació amb les seves capacitats cognitives i comunicatives.


 

Tractament

Les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme necessiten tractament?

La majoria de les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme necessiten algun tractament, que s'haurà d'anar adaptant a les diferents etapes vitals i a les necessitats de cada persona. A causa de l'heterogeneïtat de les persones amb TEA, serà clau poder tenir una avaluació completa per a poder realitzar un pla terapèutic individualitzat. 

És freqüent que en la infància necessitin un tractament logopèdic per a l'àrea del llenguatge. En alguns casos, es requerirà un tractament d'infermeria per a l'alimentació o un tractament psicològic per treballar l'àrea de la interacció i la comunicació social i els temes de conducta.  A més, a vegades també es precisa un tractament farmacològic per controlar alguns símptomes. Pot haver-hi períodes de llarga estabilització on simplement es necessiti algun suport puntual, i períodes de canvis rellevants per a la persona en els quals serà molt important valorar les seves necessitats.

 

Com viure amb…

Es pot portar una vida autònoma amb un trastorn de l'espectre de l'autisme?

La variabilitat amb què els símptomes del trastorn de l'espectre de l'autisme repercuteixen en cada persona fa que aquesta pregunta sigui complicada de respondre. El grau d'autonomia esperable a cada nivell de desenvolupament i edat dependrà de com interfereixin les dificultats de les característiques pròpies del TEA. Això també repercutirà en el grau de suport que necessiti la persona, i serà més o menys possible que visqui de manera autònoma.

Diagnòstic

El trastorn de l'espectre de l'autisme només afecta els nois?

El trastorn de l'espectre de l'autisme afecta una de cada 160 persones o una de cada 54, segons l'estudi que consultem. Però hi ha una prevalença diferencial segons el gènere. Si tenim en compte tot l'espectre, de cada 4 homes diagnosticats, hi ha una dona afectada. En el subgrup de les persones amb TEA sense discapacitat intel·lectual, aquesta diferència pot arribar a ser de 10 homes per cada dona. 

La causa principal d'aquestes diferències pot estar relacionada amb aspectes genètics, però se sospita que també pot haver-hi menys diagnòstics i una infradetecció en les dones. I és que les característiques del TEA són diferents en les dones i en els homes, però les eines de diagnòstic actuals són menys sensibles a les característiques pròpies del gènere femení.